• 3 سال پیش

  • 13

  • 17:31

شنبه 15 آذرماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 15 آذرماه 1399

رادیو صبا
  • 17:31

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و بخش ویژه و مفصلی هم درباره اهمیت ورزش در دوره سالمندی داریم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads