• 3 سال پیش

  • 11

  • 18:33

شنبه 8 آذر ماه 1399

رادیو صبا
0
0
0

شنبه 8 آذر ماه 1399

رادیو صبا
  • 18:33

  • 11

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از برنامه از اخبار جدید صندوق بازنشستگی گفتیم و مطالعه‌ای درباره سالمند آزاری را با هم مرور می‌کنیم.

با صدای
نسیم بنایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads