• 3 سال پیش

  • 29

  • 01:57

استفاده از منابع متفاوت در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

استفاده از منابع متفاوت در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 01:57

  • 29

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی اپلیکیشن زبان استپ ۰۹۳۷۹۷۹۷۴۲۸

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads