• 3 سال پیش

  • 76

  • 02:29

از قضاوت در انگلیسی صحبت کردن می ترسیم

محمود پیرهادی
1
1
0

از قضاوت در انگلیسی صحبت کردن می ترسیم

محمود پیرهادی
  • 02:29

  • 76

  • 3 سال پیش

توضیحات
روانشناسی یادگیری زبان با محمود پیرهادی

shenoto-ads
shenoto-ads