• 3 سال پیش

  • 78

  • 02:17

احساس ناامیدی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
0
0
0

احساس ناامیدی در یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 02:17

  • 78

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا در مسیر یادگیری زبان نا امید می شویم

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads