• 3 سال پیش

  • 37

  • 02:18

از دانسته های قبلی زبانی خود، خوب استفاده کنید

محمود پیرهادی
0
0
0

از دانسته های قبلی زبانی خود، خوب استفاده کنید

محمود پیرهادی
  • 02:18

  • 37

  • 3 سال پیش

توضیحات
اهیمت استفاده از از دانسته های قبلی زبانی خود، خوب استفاده کنید

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads