• 3 سال پیش

  • 55

  • 01:10

مسخره کردن شما در مسیر یادگیری زبان

محمود پیرهادی
1
1
0

مسخره کردن شما در مسیر یادگیری زبان

محمود پیرهادی
  • 01:10

  • 55

  • 3 سال پیش

توضیحات
تکنیکهای یادگیری زبان با محمود پیرهادی

با صدای
محمود پیرهادی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads