• 3 سال پیش

  • 59

  • 05:58

مقاله پژوهشی/ زاگرس زادگاه سفال و ظروف منقوش

زاگرس‌شناسی
0
0
0

مقاله پژوهشی/ زاگرس زادگاه سفال و ظروف منقوش

زاگرس‌شناسی
  • 05:58

  • 59

  • 3 سال پیش

توضیحات
حوزه تمدنی-فرهنگی زاگرس بنا بر اطلاعات تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی زادگاه اولیه سفال و ظروف منقوش است، در هیچ نقطه دیگر جهان نظیر این هنر را همزمان با سفالینه های زاگرس نمی‌توان یافت

با صدای
محمدرضا عطایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads