• 4 سال پیش

  • 62

  • 08:06

مقاله پژوهشی، نقش زنان در حفظ و ترویج گویش نهاوندی

زاگرس‌شناسی
0
0
0

مقاله پژوهشی، نقش زنان در حفظ و ترویج گویش نهاوندی

زاگرس‌شناسی
  • 08:06

  • 62

  • 4 سال پیش

توضیحات
نگاهی به مقاله پژوهشی نقش زنان در حفظ و ترویج گویشهای محلی به عنوان اولین نمود میراث فرهنگی ناملموس (بررسی موردی گویش نهاوندی) که در همایش بین‌المللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام پذیرفته شده است.

با صدای
محمدرضا عطایی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads