• 4 سال پیش

  • 16

  • 05:37

گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه فروشگاه های پیشرو

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس فرخ زاد به بهانه فروشگاه های پیشرو

رادیو افق کوروش
  • 05:37

  • 16

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفتگو با مهندس فرخ زاد معاونت منطقه 15 افق کوروش به بهانه فروشگاه های پیشرو در تحقق اهداف

shenoto-ads
shenoto-ads