• 4 سال پیش

  • 45

  • 11:00

گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 11:00

  • 45

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس منصوری معاونت بازرگانی افق کوروش با موضوع تامین کالا در بحران کرونا

shenoto-ads
shenoto-ads