• 4 سال پیش

  • 98

  • 29:54

گفتگو با مهندس امینی نیک معاونت بازاریابی پاکشو

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس امینی نیک معاونت بازاریابی پاکشو

رادیو افق کوروش
  • 29:54

  • 98

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس امینی نیک معاونت بازاریابی ،تحقیق و توسعه گروه صنعتی پاکشو

shenoto-ads
shenoto-ads