• 3 سال پیش

  • 25

  • 06:17

تشریح طرح انگیزشی افق کوروش توسط دکتر صبوری

رادیو افق کوروش
0
0
0

تشریح طرح انگیزشی افق کوروش توسط دکتر صبوری

رادیو افق کوروش
  • 06:17

  • 25

  • 3 سال پیش

توضیحات
دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش در گفتگو با رادیو افق کوروش طرح انگیزشی افق کوروش را تشریح کرد.

shenoto-ads
shenoto-ads