• 4 سال پیش

  • 42

  • 13:19

گفتگو با مهندس جوام به بهانه تقدیر از پرسنل بانو در روز زن

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگو با مهندس جوام به بهانه تقدیر از پرسنل بانو در روز زن

رادیو افق کوروش
  • 13:19

  • 42

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام معاونت منطقه یک افق کوروش به بهانه تقدیر از پرسنل بانو در روز زن

shenoto-ads
shenoto-ads