• 6 ماه پیش

  • 19

  • 01:20:18

راهکارهای نوآوری در کسب و کار در سه سطح B2C- B2B- B2G

ایران کارآفرین
0
0
0

راهکارهای نوآوری در کسب و کار در سه سطح B2C- B2B- B2G

ایران کارآفرین
  • 01:20:18

  • 19

  • 6 ماه پیش

توضیحات

نشست شماره 7 ایران کارآفرین


با صدای
دکتر محمدرضا منصوری
دکتر سید دانیال بیدگلی
دکتر سعید عبدی بوسجین

رده سنی
محتوای تمیز