• 6 سال پیش

  • 26

  • 07:51

چگونه به ائمه متوسل شویم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
6
6
0

چگونه به ائمه متوسل شویم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 07:51

  • 26

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads