• 8 ماه پیش

  • 0

  • 02:54
  • 02:54

  • 0

  • 8 ماه پیش

توضیحات

یکی از موانع مهمترین موانع کشاورزی نواحی خشک و نیمه خشک جهان بشمار می‌آیدشوری خاک تقریبا 960 میلیون هکتار با درجات مختلف شوری مبتلا هستند.منظور از شوری اراضی این است که اصلاح خاک از حد معینی تجاوز نمایدو موجبات محدود شدن رشد گیاهان در خاک فراهم گردد.آبیاری مداوم خاک با آبهای شور و استفاده از کودهای شیمیایی و حیوانی باعث تجمع نمک در سطح خاک و باعث شوری آن شده و محیط برای رشد گیاه نامناسب می‌کند.برای اطلاعات بیشتر در این مورد تا آخر پادکست را گوش کنید.


با صدای
همیار دشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads