• 8 ماه پیش

  • 609

  • 00:43
  • 00:43

  • 609

  • 8 ماه پیش

توضیحات

یک بار برای همیشه عبارت:

"بچه است، نمی فهمه"

را از ذهنتان پاک کنید.


کودکان خیلی بیشتر از آنچه

فکر می‌کنید به جزئیات دور و بر

توجه می‌کنند و می‌فهمند.


shenoto-ads
shenoto-ads