• 10 ماه پیش

  • 1.7K

  • 22:10
  • 22:10

  • 1.7K

  • 10 ماه پیش

توضیحات

از آنجا که اولین زبان کودک لمس شدن است، بغل کردن و نگه داشتن کودک زیر یکسال و بعداً نوازش کودک در حال رشد چیزهای زیادی به او منتقل می کند، پیام اصلی که لمس کردن می رساند این است که من «عاشقت هستم» . این ویام برای رشد عزت نفس تعیین کننده است. وقتی این پیام می رسد، کودک پیش خودش فکر می کند که مامان مرا دوست دارد، پس من هم کسی هستم.


آدرس تلگرام : @ghahremanedaroonshenoto-ads
shenoto-ads