• 1 سال پیش

  • 953

  • 08:00
  • 08:00

  • 953

  • 1 سال پیش

توضیحات

هوش‌مندترین گروهها آنهائی هستند که افراد آن از تنوع بالا و استقلال رای هرچه بیشتر برخوردار باشند. مفهوم مخالف آن این است که جمعی که افرادش به لحاظ فکری به هم نزدیک و نزدیک‌تر شوند از درجه‌ی هوش چندان بالائی برخوردار نیست.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads