• 6 سال پیش

  • 1.4K

  • 06:38

اتاق آجری

داستان شب
2
2
0

اتاق آجری

داستان شب
  • 06:38

  • 1.4K

  • 6 سال پیش

توضیحات
کودکی سرشار بود از خیال سادگی . همراه با بی خیالی که اضطراب زمان هدایتش نمی کرد. می توانستیم چشمانمان را ببندیم و از بوی مهر پاییزی مشاممان را پر کنیم و پس از کمی تامل سرمای وجودت را فرابگیرد و بخزی زیر لحاف کرسی و حتی به کاسه آشی با نعناع داغ فراوان فکر کنی و ...

shenoto-ads
shenoto-ads