• 6 سال پیش

  • 1.8K

  • 06:16

میم مثل باران

داستان شب
1
1
0

میم مثل باران

داستان شب
  • 06:16

  • 1.8K

  • 6 سال پیش

توضیحات
روزهایی هست که پشت پنجره می شینی و درخود فرو می روی به هنگام آرامی . روزهایی هست که حوصله کسی را نداشته باشی. درست همین لحظه هاست که کسی پیدا می شود تا حالت را خوش کند...

shenoto-ads
shenoto-ads