• 1 سال پیش

  • 687

  • 07:46
  • 07:46

  • 687

  • 1 سال پیش

توضیحات

فقدان مبهم :

احساس سوگی ماندگار به‌خاطر فقدان چیزی که چیستی آن ناشناخته است

فقدان مبهم مفهومی جامع است و طیفی از فقدان‌های متوسط تا شدید را دربر می‌گیرد که ما تصوری از آن‌ها نداریم و به قسمت های ناآشکار معمولاً نادیده‌گرفته‌شده در زندگی افراد اشاره دارد.


shenoto-ads
shenoto-ads