• 1 سال پیش

  • 975

  • 03:47

رابطه خوب چه تعریفی داره ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
1
1
0

رابطه خوب چه تعریفی داره ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 03:47

  • 975

  • 1 سال پیش

توضیحات
شما تعریفتون از رابطه خوب، چه رابطه ایه؟ بهتر نیست ساختارهایی که به ذهنمون تحمیل شده رو بشکونیم و دوباره بسازیم؟ شاید این بار معجزه ای اتفاق افتاد....

shenoto-ads
shenoto-ads