• 2 سال پیش

  • 1.1K

  • 01:25
  • 01:25

  • 1.1K

  • 2 سال پیش

توضیحات
رابطه ها بر انسان اثر میگذارند؟ این اثر سازنده است یا غیرسازنده؟ بهتر است برای دوری از اثرات غیرسازنده، تعاملات کمتری داشت؟ یا راهی برای سالم سازی این اثرات برروی ما وجود دارد؟

shenoto-ads
shenoto-ads