• 3 سال پیش

  • 3

  • 29:49

مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار

تاریخ علم و اندیشه
  • 29:49

  • 3

  • 3 سال پیش

توضیحات
مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads