• 3 سال پیش

  • 8

  • 01:01:30

بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:01:30

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads