• 3 سال پیش

  • 3

  • 58:29

نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار

تاریخ علم و اندیشه
  • 58:29

  • 3

  • 3 سال پیش

توضیحات
نظریۀ تکامل در دوران قدیم اسلامی و دوران قاجار

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads