• 3 سال پیش

  • 6

  • 43:35

سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری

تاریخ علم و اندیشه
  • 43:35

  • 6

  • 3 سال پیش

توضیحات
سیاره محمودی: محمودخان قمی، اولین دانشجوی ایرانی نجوم جدید در عصر ناصری

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads