• 3 سال پیش

  • 0

  • 39:34

نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید

تاریخ علم و اندیشه
  • 39:34

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
نگاهی تاریخی به پدیدۀ گذر زهره از مقابل خورشید

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads