• 1 سال پیش

  • 130

  • 10:42

آموزش رایگان مالیات -- قسمت شانزدهم -- روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

آموزش رایگان مالیات
2
2
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت شانزدهم -- روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

آموزش رایگان مالیات
  • 10:42

  • 130

  • 1 سال پیش

توضیحات

روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقیshenoto-ads
shenoto-ads