• 1 سال پیش

  • 135

  • 11:52

آموزش رایگان مالیات -- قسمت دهم-- معافیت پایه و نرخ مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
2
2
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت دهم-- معافیت پایه و نرخ مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
  • 11:52

  • 135

  • 1 سال پیش

توضیحات

منظور از معافیت همان معافیت معیشتی است که در ماده 101 ذکر شده است و لازمه ی استفاده از این ارسال اظهارنامه در موعد مقرر است .این معافیت مالیاتی که میزان آن در قانون بودجه هرسال مشخص میگردد از سود کسر میگردد و مابقی درآمد به نرخ ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات میگردد.
shenoto-ads
shenoto-ads