• 1 سال پیش

  • 203

  • 12:42

آموزش رایگان مالیات -- قسمت پنجم-- اشخاص مشمول مالیات

آموزش رایگان مالیات
3
3
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت پنجم-- اشخاص مشمول مالیات

آموزش رایگان مالیات
  • 12:42

  • 203

  • 1 سال پیش

توضیحات

در قانون مالیات های مستقیم 5 باب(در اصلی) وجود دارد که در باب اول و ماده 1 در مورد اشخاص مشمول مالیات صحبت شده است. در این پادکست به صورت مفصل در این مورد توضیح دادیم.shenoto-ads
shenoto-ads