• 1 سال پیش

  • 135

  • 10:47

آموزش رایگان مالیات -- قسمت یازدهم-- روشهای تشخیص مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
2
2
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت یازدهم-- روشهای تشخیص مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
  • 10:47

  • 135

  • 1 سال پیش

توضیحات

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی‌ که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.

اساس رسیدگی مالیاتی در آیین نامه ماده 219 به صورت کامل توضیح داده شده است.shenoto-ads
shenoto-ads