• 3 سال پیش

  • 129

  • 08:35

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - نگاهی به آرا و افکار آلن سورکین معمار نوگرای امریکایی

DP Magazine
0
0
0

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - نگاهی به آرا و افکار آلن سورکین معمار نوگرای امریکایی

DP Magazine
  • 08:35

  • 129

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه با سرگذشت زندگی پرفراز و نشیب چهره های سرشناس حوزه فناوری آشنا خواهید شد

با صدای
نسترن نجاران

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads