• 2 سال پیش

  • 107

  • 05:23
داستان شب - داستان شب. برنامه شماره پنج. گنجشکی که میگفت چرا

داستان شب - داستان شب. برنامه شماره پنج. گنجشکی که میگفت چرا

رادیو قارقارک
4
داستان شب - داستان شب. برنامه شماره پنج. گنجشکی که میگفت چرا
4
0

داستان شب - داستان شب. برنامه شماره پنج. گنجشکی که میگفت چرا

رادیو قارقارک
  • 05:23

  • 107

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان شب رادیو قارقارک، هر شب یک داستان شب تا دوازده شماره. دوازده داستان که کودکان به شکل گروهی در دو سال گذشته روایت کرده اند

shenoto-ads
shenoto-ads