• 2 سال پیش

  • 122

  • 02:51
داستان شب - داستان شب. برنامه شماره سه. زور دارم زور

داستان شب - داستان شب. برنامه شماره سه. زور دارم زور

رادیو قارقارک
2
داستان شب - داستان شب. برنامه شماره سه. زور دارم زور
2
0

داستان شب - داستان شب. برنامه شماره سه. زور دارم زور

رادیو قارقارک
  • 02:51

  • 122

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان شب رادیو قارقارک، هر شب یک داستان شب تا دوازده شماره. دوازده داستان که کودکان به شکل گروهی در دو سال گذشته روایت کرده اند

shenoto-ads
shenoto-ads