• 3 سال پیش

  • 226

  • 02:51

داستان شب - داستان شب. برنامه شماره سه. زور دارم زور

رادیو قارقارک
2
2
0

داستان شب - داستان شب. برنامه شماره سه. زور دارم زور

رادیو قارقارک
  • 02:51

  • 226

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستان شب رادیو قارقارک، هر شب یک داستان شب تا دوازده شماره. دوازده داستان که کودکان به شکل گروهی در دو سال گذشته روایت کرده اند

shenoto-ads
shenoto-ads