یک زن

میترا فخاری
8.9K
میانگین پخش
357.2K
تعداد پخش
641
دنبال کننده
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهلمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهلمین قسم...
05:15
 • 8.9K

 • 3 سال پیش
05:15
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و نهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و نهمین...
05:11
 • 1.6K

 • 3 سال پیش
05:11
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هشتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ج...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هشتمی...
05:16
 • 2.0K

 • 3 سال پیش
05:16
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هفتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ج...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هفتمی...
08:46
 • 2.2K

 • 3 سال پیش
08:46
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و ششمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و ششمین...
05:45
 • 2.1K

 • 3 سال پیش
05:45
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و پنجمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ج...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و پنجمی...
06:30
 • 2.2K

 • 4 سال پیش
06:30
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و چهارمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و چهارم...
07:05
 • 2.1K

 • 4 سال پیش
07:05
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و سومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و سومین...
05:57
 • 2.1K

 • 4 سال پیش
05:57
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و دومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و دومین...
05:47
 • 2.2K

 • 4 سال پیش
05:47
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ و یکم از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ و...
05:55
 • 2.3K

 • 4 سال پیش
05:55
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ام از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ام...
06:35
 • 2.2K

 • 4 سال پیش
06:35
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و نهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و نهم...
07:54
 • 2.6K

 • 4 سال پیش
07:54
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هشتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هشت...
07:35
 • 2.5K

 • 4 سال پیش
07:35
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هفتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هفت...
07:32
 • 2.4K

 • 4 سال پیش
07:32
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و ششمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و ششم...
06:05
 • 2.3K

 • 4 سال پیش
06:05
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و پنجمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و پنج...
07:29
 • 2.6K

 • 4 سال پیش
07:29
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و چهارمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و چها...
07:40
 • 2.5K

 • 4 سال پیش
07:40
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و سومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و سوم...
06:26
 • 2.3K

 • 4 سال پیش
06:26
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و دومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و دوم...
06:37
 • 2.6K

 • 4 سال پیش
06:37
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و یکمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و یکم...
06:22
 • 6.4K

 • 4 سال پیش
06:22
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیستمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیستمین قس...
08:09
 • 7.0K

 • 4 سال پیش
08:09
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نوزدهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نوزدهمین ق...
09:36
 • 17.0K

 • 4 سال پیش
09:36
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هجدهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هجدهمین قس...
09:31
 • 21.2K

 • 4 سال پیش
09:31
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفدهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفدهمین قس...
05:36
 • 10.2K

 • 4 سال پیش
05:36
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با شانزدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با شانزدهمین ...
08:20
 • 14.1K

 • 4 سال پیش
08:20
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پانزدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پانزدهمین ...
06:24
 • 10.9K

 • 4 سال پیش
06:24
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهاردهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهاردهمین ...
09:17
 • 7.0K

 • 4 سال پیش
09:17
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سیزدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سیزدهمین ق...
08:04
 • 8.5K

 • 4 سال پیش
08:04
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دوازدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دوازدهمین ...
07:35
 • 7.8K

 • 4 سال پیش
07:35
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با یازدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با یازدهمین ق...
07:30
 • 8.2K

 • 4 سال پیش
07:30
 • 12.5K

 • 4 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دهمین قسمت...
08:59
 • 12.5K

 • 4 سال پیش
08:59
 • 15.5K

 • 4 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نهمین قسمت...
10:29
 • 15.5K

 • 4 سال پیش
10:29
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هشتمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هشتمین قسم...
11:38
 • 15.1K

 • 4 سال پیش
11:38
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفتمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفتمین قسم...
08:11
 • 15.6K

 • 4 سال پیش
08:11
 • 18.3K

 • 4 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با ششمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با ششمین قسمت...
08:46
 • 18.3K

 • 4 سال پیش
08:46
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پنجمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پنجمین قسم...
08:22
 • 34.8K

 • 4 سال پیش
08:22
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهارمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهارمین قس...
09:46
 • 20.1K

 • 4 سال پیش
09:46
 • 16.0K

 • 4 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سومین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سومین قسمت...
05:22
 • 16.0K

 • 4 سال پیش
05:22
 • 12.3K

 • 4 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دومین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دومین قسمت...
07:38
 • 12.3K

 • 4 سال پیش
07:38
 • 28.8K

 • 4 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با اولین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با اولین قسمت...
08:16
 • 28.8K

 • 4 سال پیش
08:16
shenoto-ads
shenoto-ads