یک زن

یک زن

میترا فخاری
7.5K
میانگین پخش
300.1K
تعداد پخش
593
دنبال کننده
یک زن

یک زن

میترا فخاری
7.5K
میانگین پخش
300.1K
تعداد پخش
593
دنبال کننده

هفته چهلم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهلمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهلمین قسم...
05:15
 • 5.1K

 • 2 سال پیش
05:15
هفته سی و نهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و نهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و نهمین...
05:11
 • 825

 • 2 سال پیش
05:11
هفته سی و هشتم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هشتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ج...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هشتمی...
05:16
 • 888

 • 2 سال پیش
05:16
هفته سی و هفتم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هفتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ج...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و هفتمی...
08:46
 • 1.1K

 • 2 سال پیش
08:46
هفته سی و ششم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و ششمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و ششمین...
05:45
 • 971

 • 2 سال پیش
05:45
هفته سی و پنجم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و پنجمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ج...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و پنجمی...
06:30
 • 977

 • 2 سال پیش
06:30
هفته سی و چهارم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و چهارمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و چهارم...
07:05
 • 963

 • 2 سال پیش
07:05
هفته سی و سوم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و سومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و سومین...
05:57
 • 968

 • 2 سال پیش
05:57
هفته سی و دوم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و دومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جن...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سی و دومین...
05:47
 • 1.0K

 • 2 سال پیش
05:47
هفته سی و یکم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ و یکم از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ و...
05:55
 • 1.1K

 • 2 سال پیش
05:55
هفته سی‌ام بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ام از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با قسمت سی‌ام...
06:35
 • 1.1K

 • 2 سال پیش
06:35
هفته بیست و نهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و نهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و نهم...
07:54
 • 1.3K

 • 2 سال پیش
07:54
هفته بیست و هشتم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هشتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هشت...
07:35
 • 1.2K

 • 2 سال پیش
07:35
هفته بیست و هفتم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هفتمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و هفت...
07:32
 • 1.1K

 • 2 سال پیش
07:32
هفته بیست و ششم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و ششمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و ششم...
06:05
 • 1.1K

 • 2 سال پیش
06:05
هفته بیست و پنجم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و پنجمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و پنج...
07:29
 • 1.3K

 • 2 سال پیش
07:29
هفته بیست و چهارم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و چهارمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و چها...
07:40
 • 1.3K

 • 2 سال پیش
07:40
هفته بیست و سوم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و سومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و سوم...
06:26
 • 1.2K

 • 2 سال پیش
06:26
هفته بیست و دوم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و دومین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و دوم...
06:37
 • 1.2K

 • 2 سال پیش
06:37
هفته بیست و یکم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و یکمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیست و یکم...
06:22
 • 5.0K

 • 2 سال پیش
06:22
هفته بیستم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیستمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با بیستمین قس...
08:09
 • 5.8K

 • 2 سال پیش
08:09
هفته نوزدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نوزدهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نوزدهمین ق...
09:36
 • 15.6K

 • 2 سال پیش
09:36
هفته هجدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هجدهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هجدهمین قس...
09:31
 • 19.7K

 • 2 سال پیش
09:31
هفته هفدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفدهمین قسمت از هفته‌های بارداری از مجموعه پادکست‌های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می‌خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفدهمین قس...
05:36
 • 8.8K

 • 2 سال پیش
05:36
هفته شانزدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با شانزدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با شانزدهمین ...
08:20
 • 12.7K

 • 2 سال پیش
08:20
هفته پانزدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پانزدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پانزدهمین ...
06:24
 • 9.6K

 • 3 سال پیش
06:24
هفته چهاردهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهاردهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهاردهمین ...
09:17
 • 5.5K

 • 3 سال پیش
09:17
هفته سیزدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سیزدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سیزدهمین ق...
08:04
 • 7.1K

 • 3 سال پیش
08:04
هفته دوازدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دوازدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنی...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دوازدهمین ...
07:35
 • 6.4K

 • 3 سال پیش
07:35
هفته یازدهم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با یازدهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با یازدهمین ق...
07:30
 • 6.8K

 • 3 سال پیش
07:30
هفته دهم بارداری
 • 10.9K

 • 3 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دهمین قسمت...
08:59
 • 10.9K

 • 3 سال پیش
08:59
هفته نهم بارداری
 • 14.1K

 • 3 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نهمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با نهمین قسمت...
10:29
 • 14.1K

 • 3 سال پیش
10:29
هفته هشتم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هشتمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هشتمین قسم...
11:38
 • 13.5K

 • 3 سال پیش
11:38
هفته هفتم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفتمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با هفتمین قسم...
08:11
 • 13.9K

 • 3 سال پیش
08:11
هفته ششم بارداری
 • 16.7K

 • 3 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با ششمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با ششمین قسمت...
08:46
 • 16.7K

 • 3 سال پیش
08:46
هفته پنجم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پنجمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین م...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با پنجمین قسم...
08:22
 • 33.0K

 • 3 سال پیش
08:22
هفته چهارم بارداری
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهارمین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین ...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با چهارمین قس...
09:46
 • 18.4K

 • 3 سال پیش
09:46
هفته سوم بارداری
 • 14.7K

 • 3 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سومین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با سومین قسمت...
05:22
 • 14.7K

 • 3 سال پیش
05:22
هفته دوم بارداری
 • 11.1K

 • 3 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دومین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با دومین قسمت...
07:38
 • 11.1K

 • 3 سال پیش
07:38
هفته اول بارداری
 • 26.5K

 • 3 سال پیش
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با اولین قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست می خوایم در مورد اتفاقاتی که تو چهل هفته بارداری برای مادر و جنین می...
من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با اولین قسمت...
08:16
 • 26.5K

 • 3 سال پیش
08:16
shenoto-ads
shenoto-ads