دنیای بازی

دنیای بازی
71
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
29
دنبال کننده

دنیای بازی

دنیای بازی
71
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
29
دنبال کننده

پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:32:36
 • 37

 • 3 سال پیش
01:32:36
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:22:39
 • 21

 • 3 سال پیش
01:22:39
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:30:31
 • 17

 • 3 سال پیش
01:30:31
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
23:58
 • 5

 • 3 سال پیش
23:58
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
25:30
 • 4

 • 3 سال پیش
25:30
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
27:30
 • 4

 • 3 سال پیش
27:30
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
28:15
 • 17

 • 3 سال پیش
28:15
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:55:57
 • 28

 • 3 سال پیش
01:55:57
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
02:01:33
 • 30

 • 3 سال پیش
02:01:33
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:26:01
 • 28

 • 3 سال پیش
01:26:01
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:18:48
 • 18

 • 3 سال پیش
01:18:48
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:09:26
 • 29

 • 3 سال پیش
01:09:26
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:31:02
 • 21

 • 3 سال پیش
01:31:02
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:40:04
 • 26

 • 3 سال پیش
01:40:04
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
01:51:04
 • 26

 • 3 سال پیش
01:51:04
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که با اجرای نوید غلامی و احسان محمدیه، هر هفته از رسانه‌ی دنیای بازی پخش می‌شود و به بررسی آخرین‌های دنیای گیم و سرگرمی می‌پردازد و پذیرای افراد مختلفی ...
پادکست دنیای بازی یا دیبازیکست، آیتمی هفتگی است که...
55:07
 • 821

 • 4 سال پیش
55:07
shenoto-ads
shenoto-ads