پمپ ها

منصور صالحی پور
  48
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنهاپمپهای سری و موازی ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  05:00
  • 63

  • 10 ماه پیش
  05:00
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنهامنحنی مشخصات پمپهای سانتریفوژمدرس ، مهندس منصور صالحی پور ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  06:47
  • 45

  • 10 ماه پیش
  06:47
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنهاکاویتاسیون در پمپ هامدرس ، مهندس منصور صالحی پور ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  04:43
  • 62

  • 11 ماه پیش
  04:43
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنهاNPSH در پمپ های گریز از مرکزمدرس: مهندس منصور صالحی پور ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  03:59
  • 45

  • 11 ماه پیش
  03:59
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  04:12
  • 35

  • 11 ماه پیش
  04:12
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنهاسرعت بحرانی در پمپ های گریز از مرکز ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  05:25
  • 34

  • 11 ماه پیش
  05:25
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هامتعادل کردن پمپهای گریز از مرکزگوینده منصور صالحی پور ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  05:17
  • 23

  • 11 ماه پیش
  05:17
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنهامتعادل کردن پمپهای گریز از مرکز ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  04:00
  • 26

  • 1 سال پیش
  04:00
  • 39

  • 1 سال پیش
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاکوپلینگ ها ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  06:29
  • 39

  • 1 سال پیش
  06:29
  تلرانس و کلرانس برای رینگ های پوششیدوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها ...

  تلرانس و کلرانس برای رینگ های پوششی

  دوره ...

  04:22
  • 30

  • 1 سال پیش
  04:22
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاروغنکاری یاتاقان ها...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  08:23
  • 31

  • 1 سال پیش
  08:23
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هایاتاقان ها ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  05:34
  • 40

  • 1 سال پیش
  05:34
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاانواع نشت بند ها در پمپ ها ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  06:35
  • 45

  • 1 سال پیش
  06:35
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاسیستم فلشینگ در پمپ های گریز از مرکز ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  07:47
  • 30

  • 1 سال پیش
  07:47
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هابوش محور ، آستین پمپهای گریز از مرکز ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  02:42
  • 40

  • 1 سال پیش
  02:42
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاانواع پمپهای گریز از مرکز از نظر تعداد مراحل ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  02:03
  • 29

  • 1 سال پیش
  02:03
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاحلقه های سایشی پمپهای گریز از مرکز ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  05:10
  • 46

  • 1 سال پیش
  05:10
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاانواع پروانه پمپ های گریز از مرکز ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  03:48
  • 32

  • 1 سال پیش
  03:48
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن هاجهت گردش پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن ها

  <...
  02:14
  • 50

  • 1 سال پیش
  02:14
  آموزش پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنجلسه 7، انواع پمپهای حلزونی از نقطه نظر تعداد راه های ورودی ...

  آموزش پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن

  ...

  02:45
  • 35

  • 1 سال پیش
  02:45
  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آنانواع پمپهای گریز از مرکز ...

  دوره پمپها اصول بهره برداری و کاربرد آن

  ا...

  03:47
  • 55

  • 1 سال پیش
  03:47
  دوره پمپها ، اصول بهره برداری و کاربرد آنپمپ های دینامیکی و انواع آن ...

  دوره پمپها ، اصول بهره برداری و کاربرد آن

  04:14
  • 46

  • 1 سال پیش
  04:14
  دوره پمپ ها ، اصول بهره برداری و کاربرد آنهاجلسه چهارم ، پمپ‌های چرخشی و انواع آن ...

  دوره پمپ ها ، اصول بهره برداری و کاربرد آنها

  10:16
  • 42

  • 1 سال پیش
  10:16
  در این دوره با پمپ های جابجایی مثبت از نوع رفت و برگشتی می پردازیم ...

  در این دوره با پمپ های جابجایی مثبت از نوع رفت ...

  06:45
  • 87

  • 1 سال پیش
  06:45
  در این جلسه یک تعریف کلی درباره پمپها و انواع آن ها داده میشه ...

  در این جلسه یک تعریف کلی درباره پمپها و انواع آ...

  05:43
  • 77

  • 1 سال پیش
  05:43
  در این دوره یک مقدمه کلی و سر فصل ها و استانداردهای مربوط به پمپها توضیح داده شد...

  در این دوره یک مقدمه کلی و سر فصل ها و استاندار...

  04:07
  • 140

  • 1 سال پیش
  04:07
  shenoto-ads
  shenoto-ads