پادکست رخ

Copyright 2020 All rights reserved.
  386
  میانگین پخش
  33.2K
  تعداد پخش
  938
  دنبال کننده

  پادکست رخ

  Copyright 2020 All rights reserved.
  386
  میانگین پخش
  33.2K
  تعداد پخش
  938
  دنبال کننده

  داستان زندگی انورخوجه (1) ...
  داستان زندگی انورخوجه (1)
  01:22:06
  • 127

  • 2 هفته پیش
  01:22:06
  بیست و یک درس برای قرن بیست و یک...
  بیست و یک درس برای قرن بیست و یک
  00:00
  • 209

  • 1 ماه پیش
  00:00
  (2)داستان زندگی آقا محمدخان قاجار...
  (2)داستان زندگی آقا محمدخان قاجار
  01:08:43
  • 174

  • 1 ماه پیش
  01:08:43
  (1)داستان زندگی آقا محمدخان قاجار...
  (1)داستان زندگی آقا محمدخان قاجار
  01:19:46
  • 246

  • 2 ماه پیش
  01:19:46
  اپیزود ویژه روز جهانی زنان...
  اپیزود ویژه روز جهانی زنان
  02:22:42
  • 174

  • 2 ماه پیش
  02:22:42
  داستان زندگی مارتین لوتر (2)...
  داستان زندگی مارتین لوتر (2)
  01:19:54
  • 156

  • 3 ماه پیش
  01:19:54
  داستان زندگی مارتین لوتر (1)...
  داستان زندگی مارتین لوتر (1)
  01:07:27
  • 125

  • 3 ماه پیش
  01:07:27
  داستان زندگی حافظ (3)...
  داستان زندگی حافظ (3)
  01:44:11
  • 60

  • 4 ماه پیش
  01:44:11
  داستان زندگی حافظ (2)...
  داستان زندگی حافظ (2)
  01:10:50
  • 96

  • 4 ماه پیش
  01:10:50
  داستان زندگی حافظ (1)...
  داستان زندگی حافظ (1)
  01:12:14
  • 275

  • 4 ماه پیش
  01:12:14
  اپیزود ویژه سرزمین فلسطین (2)...
  اپیزود ویژه سرزمین فلسطین (2)
  01:49:13
  • 254

  • 6 ماه پیش
  01:49:13
  اپیزود ویژه سرزمین فلسطین (1)...
  اپیزود ویژه سرزمین فلسطین (1)
  01:17:21
  • 316

  • 6 ماه پیش
  01:17:21
  داستان زندگی کریم خان زند (3)...
  داستان زندگی کریم خان زند (3)
  01:14:51
  • 654

  • 7 ماه پیش
  01:14:51
  داستان زندگی کریم خان زند (2)...
  داستان زندگی کریم خان زند (2)
  01:19:57
  • 514

  • 7 ماه پیش
  01:19:57
  داستان زندگی کریم خان زند (1)...
  داستان زندگی کریم خان زند (1)
  01:03:56
  • 775

  • 7 ماه پیش
  01:03:56
  داستان زندگی فردوسی (3)...
  داستان زندگی فردوسی (3)
  01:56:29
  • 522

  • 8 ماه پیش
  01:56:29
  داستان زندگی فردوسی (2)...
  داستان زندگی فردوسی (2)
  01:26:24
  • 30

  • 9 ماه پیش
  01:26:24
  داستان زندگی فردوسی (1)...
  داستان زندگی فردوسی (1)
  01:16:16
  • 570

  • 9 ماه پیش
  01:16:16
  داستان زندگی پابلو اسکوبار (3)...
  داستان زندگی پابلو اسکوبار (3)
  01:11:55
  • 714

  • 10 ماه پیش
  01:11:55
  داستان زندگی پابلو اسکوبار (2)...
  داستان زندگی پابلو اسکوبار (2)
  01:11:56
  • 644

  • 10 ماه پیش
  01:11:56
  داستان زندگی پابلو اسکوبار (1)...
  داستان زندگی پابلو اسکوبار (1)
  01:06:54
  • 920

  • 10 ماه پیش
  01:06:54
  دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (2)...
  دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (2)
  01:11:59
  • 475

  • 11 ماه پیش
  01:11:59
  دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (1)...
  دیکتاتور سرخ | داستان زندگی چائوشسکو (1)
  01:08:53
  • 465

  • 1 سال پیش
  01:08:53
  خلاصه کتاب درباره معنی زندگی...
  خلاصه کتاب درباره معنی زندگی
  01:24:54
  • 1.2K

  • 1 سال پیش
  01:24:54
  اپیزود ویژه روز جهانی زنان...
  اپیزود ویژه روز جهانی زنان
  59:46
  • 290

  • 1 سال پیش
  59:46
  داستان زندگی فِریدا کالو قسمت دوم...
  داستان زندگی فِریدا کالو قسمت دوم
  01:06:20
  • 355

  • 1 سال پیش
  01:06:20
  داستان زندگی فِریدا کالو قسمت اول...
  داستان زندگی فِریدا کالو قسمت اول
  01:04:15
  • 456

  • 1 سال پیش
  01:04:15
  راه دشوار آزادی | داستان زندگی ماندلا (2)...
  راه دشوار آزادی | داستان زندگی ماندلا (2)
  01:26:04
  • 298

  • 1 سال پیش
  01:26:04
  راه دشوار آزادی | داستان زندگی ماندلا (1)...
  راه دشوار آزادی | داستان زندگی ماندلا (1)
  01:30:09
  • 288

  • 1 سال پیش
  01:30:09
  جهانگشای شرق | داستان زندگی نادرشاه (2)...
  جهانگشای شرق | داستان زندگی نادرشاه (2)
  01:05:55
  • 531

  • 1 سال پیش
  01:05:55
  جهانگشای شرق | داستان زندگی نادرشاه (1)...
  جهانگشای شرق | داستان زندگی نادرشاه (1)
  01:16:33
  • 888

  • 1 سال پیش
  01:16:33
  داستان زندگی صدام قسمت سوم...
  داستان زندگی صدام قسمت سوم
  01:29:01
  • 91

  • 1 سال پیش
  01:29:01
  داستان زندگی صدام قسمت دوم...
  داستان زندگی صدام قسمت دوم
  01:17:23
  • 421

  • 1 سال پیش
  01:17:23
  داستان زندگی صدام قسمت اول...
  داستان زندگی صدام قسمت اول
  01:20:50
  • 856

  • 1 سال پیش
  01:20:50
  نابغه | داستان زندگی اینشتین (2)...
  نابغه | داستان زندگی اینشتین (2)
  59:21
  • 455

  • 1 سال پیش
  59:21
  نابغه | داستان زندگی اینشتین (1)...
  نابغه | داستان زندگی اینشتین (1)
  01:17:58
  • 620

  • 1 سال پیش
  01:17:58
  کره شمالی | داستان زندگی خاندان کیم (2)...
  کره شمالی | داستان زندگی خاندان کیم (2)
  01:14:37
  • 474

  • 1 سال پیش
  01:14:37
  کره شمالی | داستان زندگی خاندان کیم (1)...
  کره شمالی | داستان زندگی خاندان کیم (1)
  56:44
  • 474

  • 1 سال پیش
  56:44
  مادر ملت آلمان | داستان زندگی مرکل(2)...
  مادر ملت آلمان | داستان زندگی مرکل(2)
  01:02:02
  • 258

  • 1 سال پیش
  01:02:02
  مادر ملت آلمان | داستان زندگی مرکل(1)...
  مادر ملت آلمان | داستان زندگی مرکل(1)
  54:11
  • 336

  • 1 سال پیش
  54:11
  حضرت عشق | داستان زندگی مولانا (2)...
  حضرت عشق | داستان زندگی مولانا (2)
  01:07:57
  • 446

  • 1 سال پیش
  01:07:57
  حضرت عشق | داستان زندگی مولانا (1)...
  حضرت عشق | داستان زندگی مولانا (1)
  01:10:09
  • 73

  • 1 سال پیش
  01:10:09
  مرد یخی | داستان زندگی پوتین (2)...
  مرد یخی | داستان زندگی پوتین (2)
  01:24:35
  • 63

  • 2 سال پیش
  01:24:35
  مرد یخی | داستان زندگی پوتین (1)...
  مرد یخی | داستان زندگی پوتین (1)
  01:04:15
  • 385

  • 2 سال پیش
  01:04:15
  خلاصه کتاب قدرت عادت...
  خلاصه کتاب قدرت عادت
  01:13:53
  • 794

  • 2 سال پیش
  01:13:53
  ال دیگو | داستان زندگی مارادونا(2)...
  ال دیگو | داستان زندگی مارادونا(2)
  01:09:28
  • 222

  • 2 سال پیش
  01:09:28
  ال دیگو | داستان زندگی مارادونا(1)...
  ال دیگو | داستان زندگی مارادونا(1)
  01:17:04
  • 275

  • 2 سال پیش
  01:17:04
  مصطفی کمال | داستان زندگی آتاتورک (2)...
  مصطفی کمال | داستان زندگی آتاتورک (2)
  01:08:13
  • 463

  • 2 سال پیش
  01:08:13
  مصطفی کمال | داستان زندگی آتاتورک (1)...
  مصطفی کمال | داستان زندگی آتاتورک (1)
  01:16:28
  • 270

  • 2 سال پیش
  01:16:28
  داستان امپراتوری عثمانی...
  داستان امپراتوری عثمانی
  01:08:15
  • 462

  • 2 سال پیش
  01:08:15
  shenoto-ads
  shenoto-ads