• 6 سال پیش

  • 34

  • 17:37

گپ‌ران 16: در باب آسبادهای نشتفان، اردک خانقاه شیخ احمد جامی و سر برج تاریخ!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
1
1
0

گپ‌ران 16: در باب آسبادهای نشتفان، اردک خانقاه شیخ احمد جامی و سر برج تاریخ!

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
  • 17:37

  • 34

  • 6 سال پیش

توضیحات
این قسمت از گپران رو تو جاده و در حال سفر در خراسان ضبط کردیم. مسیری که از سبزوار شروع شد و از برج تاریخی کشمیر بردسکن اسطوره‌های زرتشتی‌اش، مدرسه قرون وسطایی غیاثیه خرگرد و بزم تقارنش، آسبادهای شگفت‌انگیز نشتفان و گورستان تاریخی مرموزش، به مجموعه ماورایی خانقاه شیخ احمد جامی و غذای محلی تربت جام رسید. یک مسیر مسافرتی جذاب به دل خراسان کهن.

shenoto-ads
shenoto-ads