• 6 سال پیش

  • 29

  • 16:37

گپ‌ران 12: در باب گداهای شهری، دفتر مشق و مردمان دل نازک

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
2
2
1

گپ‌ران 12: در باب گداهای شهری، دفتر مشق و مردمان دل نازک

گپ ران:‌ گپ زدن در حال رانندگی
  • 16:37

  • 29

  • 6 سال پیش

توضیحات
گپران دوازدهم درباره گداها و گدانماها و گدایی «حرفه‌ای» و کودکانی است که گدایی می‌کنند. بعضی از این کودکان سناریوهای مختلفی را برای جلب توجه و ترحم برای دریافت پول آموزش دیده‌اند و انجام می‌دهند. کودکان زیادی این روزها کنار خیابان دیده می‌شوند که در کنار خود دفتر مشق و کتاب درسی چیده‌اند و برای دختران دلنازک رهگذر داستانهای جانگداز تعریف می‌کنند. آیا پول دادن به این کودکان آسیب‌دیده، کمک به آنهاست یا به رسمیت بخشیدن شغل آنها؟ چرا بعضی از آنها حاضر نیستند شغل گدایی را رها کنند؟ درباره این موضوعات و کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها و گرمخانه‌ها در تهران صحبت می‌کنیم و چالش‌هایی که حکومت و مردم در مواجهه با این مردمان دارند. موسیقی زمینه: مرجان فرساد

با صدای
سحر رفیع
حامد بیدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads