• 2 سال پیش

  • 43

  • 49:19

بررسی اندیشه‌ای و تاریخی ظهور امواج چهارگانه فمنیسم

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
در طول قرن بیستم جنبش‌های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که که یکی از آنها جنبش زنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت زنان گردید. جنبش زنان بعدها فمینیسم نام گرفت و تا به امروز تغییرات فراوانی درون خود داشته است و چهار دوره را تجربه کرده که امواج فمینیسم نام گرفته‌اند. فمینیسم گاه به عنوان مبارزه برای حقوق برابر زنان با مردان مطرح بوده، گاه بر برتری زنان بر مردان تاکید داشته، و گاه تفاوت زن و مرد را نقطه عزیمت خود قرار داده است. می‌توان جنبش‌های فمینیستی در غرب را با توجه به خواستگاه‌ها و اهداف آنها به چهر موج و جنبش مختلف تقسیم‌بندی کرد. چهار دوره مختلف از برابری خواهی و آزادی، اصلاحات قوانین حقوقی و تلاش برای کسب موقعیت‌های سیاسی و ورود به مناصب سیاسی و تلاش برای عدالت اجتماعی را تجربه کرده است که امواج فمینیسم نام گرفته‌اند.

shenoto-ads
shenoto-ads