• 1 سال پیش

  • 22

  • 05:28
جوجه عقاب

جوجه عقاب

رادیو شیرازی
0
جوجه عقاب
0
0

جوجه عقاب

رادیو شیرازی
  • 05:28

  • 22

  • 1 سال پیش

توضیحات
پیرمرد آخرین سطل آبو روی علفا ریخت. از صبح مشغول خاموش کردن ماشینی بود که در اثر بی احتیاطی مسافرا ایجاد شده بود. جوان چند تخم پرنده رو به پیرمرد داد. دهکده ی اونا همیشه زیستگاه انواع پرنده بود..

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads