• 1 سال پیش

  • 28

  • 04:34
هاج و واج

هاج و واج

رادیو شیرازی
0
هاج و واج
0
0

هاج و واج

رادیو شیرازی
  • 04:34

  • 28

  • 1 سال پیش

توضیحات
محسن رو به بقیه کرد و گفت: گاهی نیازه که ما از تجربه دیگران الگو برداری کنیم. لخند همیشگی روی لب مرتضی نشست و شروع کرد به تعریف که تازه گواهینامه گرفته بودم.قرار بود از تهران به شیراز بیایم. با ذوق نشستم پشت فرمون...

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads