• 2 سال پیش

  • 42

  • 05:41
  • 05:41

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
خيلي اهل صبحانه‌خوردن توي قهوه‌خانه نيستم؛ اما اگر هم دعوت شوم بدم نمي‌آيد که با اُملت و چاي‌نبات قهوه‌خانه‌اي دلي از عزا دربياورم. صبح به دعوت اميد رفتم قهوه‌خانۀ حسن‌آقا. قهوه‌خانه آداب خودش را دارد. همه تنگاتنگ کنار هم مي‌نشينند و کاري به کار هم ندارند. حُجب‌وحيايي خاص آنجا برقرار است و حرف اول و آخر را احترام مي‌زند و قواعد بزرگ‌تر و کوچک‌تري.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads