• 1 سال پیش

  • 19

  • 10:48
تفاوت‌های رفتاری زنان و مردان در پس‌انداز

تفاوت‌های رفتاری زنان و مردان در پس‌انداز

علف خرس
0
تفاوت‌های رفتاری زنان و مردان در پس‌انداز
0
0

تفاوت‌های رفتاری زنان و مردان در پس‌انداز

علف خرس
  • 10:48

  • 19

  • 1 سال پیش

توضیحات
زنان، رویکرد خاصی به پول و پس انداز دارند. مادر بودن، نحوه ارتباط با همسر و همچنین برخی دلایل دیگر بر هدف پس‌انداز، شکل آن و نحوه هزینه کردن آن اثرگذار خواهد بود که همه این عوامل در مجموع، شکل پس‌انداز را در زنان کاملا متفاوت با مردان می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads