• 2 سال پیش

  • 134

  • 07:34

پادکست شماره 119: اهمیت بلوغ تلیسه ها

رادیو آگرین تک
10
10
11

پادکست شماره 119: اهمیت بلوغ تلیسه ها

رادیو آگرین تک
  • 07:34

  • 134

  • 2 سال پیش

توضیحات
تلیسه ها را زود ابستن نکنید. حتما برای ابستن کردن تلیسه ها به دنبال وزن مناسب باشید که براساس وزن بلوغ تعیین می شود. اگر تلیسه ها زودتر ابستن شوند و در وزن کمتر از 85 درصد وزن بلوغ زایش کنند کمبود وزن خود را در زمان شیردهی جبران می کنند که باعث کاهش تولید شیر می شود. طبق نتایج گرفته شده رکورد گله شما را تولید شیر تلیسه ها در هفته 10 شیردهی تعیین می کند که با کاهش تولید تلیسه ها می توان بیان کرد که به نوعی رکورد کلی گله شما کاهش می یابد.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads