• 2 سال پیش

  • 12

  • 57:18

قسمت هفتم

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت هفتم

آنکات فارسی
  • 57:18

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
سری حرفه ای این قسمت بهراد نگاهی به اصول طراحی SOLID می کنه که خیلی از شرکت ها خواهان استفاده ازش هستن ارتباط با نوید: https://twitter.com/navid_gh https://ghahremani.medium.com https://www.linkedin.com/in/ghahramani https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: https://instagram.com/codebybehrad https://behradkazemi.medium.com https://www.linkedin.com/in/kaazemi https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads